Logo - Amadia reality Přidat do oblíbených Napište nám Zpět na úvod
Novostavby Proč AMADIA Naše služby Kontakt Aktuality
Informace       Ceník domů       Postup při koupi       Standardy staveb       Vizualizace & fotogalerie

VZOROVÝ DŮM OTEVŘEN!
PRO PROHLÍDKY KDYKOLI KONTAKTUJTE NAŠE MAKLÉŘE
Rodinné domy Mukařov

Prodejní cena
Prodejní cena je stanovena vždy podle aktuálního ceníku, který je platný do vydání nového. Prodejní cena uvedená v ceníku je základní cenou pro placení kupní ceny zálohově podle splátkového kalendáře.

Prodávající poskytne kupujícímu slevu ze základní ceny za dřívější platbu oproti splátkovému kalendáři, a to z částky o kterou byla překročena částka uvedena ve splátkovém kalendáři a za počet dní o které byla platba uskutečněna dříve. Sleva je stanovena ve výši 5% p.a.
Tato sleva bude promítnuta do konečné ceny při uzavření smlouvy kupní.

Postup při koupi domu

1. Ústní rezervace
Ústní rezervace je nezávazná a je sjednávána na dobu tří pracovních dnů. V této lhůtě je nezbytné potvrdit svůj zájem o koupi nemovitosti podpisem Rezervační smlouvy

2. Písemná rezervace
Závazná rezervace vznikne podpisem Rezervační smlouvy a stane se platnou zaplacením rezervační zálohy 105.000,-Kč včetně DPH Písemná rezervace je závazná (tzn. že pokud klient z vlastní vůle odstoupí, rezervační poplatek propadá ) Rezervační poplatek je součástí kupní ceny nemovitosti a je 1.zálohou podle splátkového kalendáře, který je obsažen ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě Rezervační poplatek klient hradí do tří pracovních dnů od podpisu Rezervační smlouvy na vázaný účet prodávajícího vedený Komerční bankou a.s.

3. Smlouva o budoucí kupní smlouvě
Do dvaceti pracovních dnů od podpisu Rezervační smlouvy je s klientem projednána a podepsána smlouva o budoucí kupní smlouvě, která upravuje vztah mezi budoucím kupujícím a prodávajícím. Je zde blíže specifikována prodávaná nemovitost, stanoveny platební podmínky a popsány jednotlivé fáze koupě. Další dílčí platby jsou hrazeny po dokončení jednotlivých fází výstavby na základě zálohového lis u vystaveného prodávajícím podle splátkového kalendáře na vázaný účet prodávajícího vedený Komerční bankou a.s. Před uhrazením záloh má klient samozřejmě možnost kontroly provedených prací na stavbě.

4. Kupní smlouva
Před podpisem Kupní smlouvy a předáním nemovitosti k užívání klient uhradí doplatek podle splátkového kalendáře. Doplatek je splatný po nabytí právní moci kolaudace předmětné nemovitosti. Podpis vlastní Kupní smlouvy

5. Návrh na vklad Kupní smlouvy
podání na Katastrální úřad

6. Předání nemovitosti kupujícímu k užívání
Podmínkou pro předání je uzavření Kupní smlouvy a uhrazená kupní cena

Způsob placení

Všechny platby musí být uskutečněny buď bezhotovostním převodem nebo složením hotovosti přímo na vázaný účet prodávajícího vedený Komerční bankou a.s.

č.účtu: 35-6428780287/0100

Standardní platební harmonogram je pro případ financování z vlastních zdrojů V případě potřeby je možné splátkový kalendář řešit individuálně

Platební podmínky - splátkový kalendář

Záloha číslo Titul
Stavební připravenost
Splátka
Kč / %
1. Dohoda o rezervaci 105.000 Kč
2. Smlouva o smlouvě budoucí
10% z ceny
3.
Stavba na úrovni připravenost pro zápis rozestavěné stavby do KN
základová deska
20% z ceny
4. Dokončení hrubé stavby
Základy, obv. a nosné zdivo, vodorovné nodné konstruce stř.plášť
30% z ceny
5. Dokončení rozvodů, omítek
Okna, dveře, příčky, omítky, vnitřní rozvody instalací
20% z ceny
6. Kupní smlouva
Kolaudace
20% z ceny
-105.000 Kč

Platební kalendář při platbě z vlastních prostředků nebo z průběžné hypotéky

Číslo platby Termín splacení Platba
Kč / %
1. záloha Rezervační poplatek do 3 dnů po podpisu rezervační smlouvy 105.000 Kč
2. záloha Do 10ti dnů od uzavření smlouvy budoucí kupní 10%
3. záloha Do 10-ti dnů od fáze stavby na úrovni připravenosti pro zápis rozestavěné stavby do KN (základová deska) na výzvu budoucího prodávajícího 20%
4. záloha Do 10-ti dnů od dokončení hrubé stavby (základy, obvodové a nosné zdivo, vodorovné nosné konstrukce střešního pláště) na výzvu budoucího prodávajícího 30%
5. záloha Do 10-ti dnů od dokončení hrubých rozvodů a omítek (okna, dveře, příčky omítky vnitřní hrubé rozvody instalací) na výzvu budoucího prodávajícího 20%
č
6. doplatek Před uzavřením „kupní smlouvy“ s odpočtem zálohy č. 1 na výzvu budoucího prodávajícího 20% minus
1. záloha

Platební kalendář pro platbu všech záloh (mimo rezervaci) z průběžné hypotéky
při ručení pouze kupovanou nemovitostí

Platba Termín splacení Kč / %
1. záloha Rezervační poplatek již zaplacen po podpisu dohody o rezervaci 105.000 Kč
2. záloha Do 10-ti dnů od předložení návrhu na zápis rozestavěné stavby do KN (základová deska) na výzvu budoucího prodávajícího 30%
3. záloha Do 10-ti dnů od dokončení hrubé stavby (základy, obvodové a nosné zdivo, vodorovné nosné konstrukce střešního pláště) na výzvu budoucího prodávajícího 40%
4. záloha Do 10-ti dnů od dokončení hrubých rozvodů a omítek (okna, dveře ve zdivu, příčky omítky vnitřní hrubé rozvody instalací) na výzvu budoucího prodávajícího 20%
Doplatek Do 15 dnů po uzavření „kupní smlouvy“ a předložení návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí na výzvu budoucího prodávajícího 10% minus
1.záloha

Copyright © AMADIA Reality. Všechna práva vyhrazena.
Web realizoval Octopus